ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.5 (19/08/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

533

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 386 25 411
Specific Clinical Risk Incident 0 1 1
Personnel Safety Goals 36 3 39
Organization Safety Goals 71 11 82
รวม 493 40 533

72038

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 48558 3251 51809
Specific Clinical Risk Incident 385 356 741
Personnel Safety Goals 8651 284 8935
Organization Safety Goals 6418 1217 7635
รวม 64012 5108 69120

179244

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 123956 8471 132427
Specific Clinical Risk Incident 1065 845 1910
Personnel Safety Goals 21392 665 22057
Organization Safety Goals 16967 2970 19937
รวม 163380 12951 176331
Incident Reports From March 2018 To January 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1748 707 45 43 50 2593 18759 13.82
Infection Prevention and Control 1917 667 1 0 22 2607 13883 18.78
Medication & Blood Safety 2743 449 15 81 10 3298 216249 1.53
Patient Care Processes 6404 1491 131 430 425 8881 113919 7.80
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1912 153 6 47 16 2134 40246 5.30
Emergency Response 3340 1341 152 1018 1383 7234 17125 42.24
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1081 311 16 146 246 1800 23246 7.74
รวม 19145 5119 366 1765 2152 28547 443427 6.44
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 170 62 7 15 14 268 609 44.01
Surgical diseases and procedure 96 55 4 9 9 173 256 67.58
Medical diseases and procedure 988 259 11 118 73 1449 3208 45.17
Pediatric diseases and procedure 155 67 6 42 23 293 761 38.50
Orthopedic diseases and procedure 23 12 1 0 2 38 52 73.08
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 57 32 2 1 0 92 277 33.21
Dental diseases and procedure 251 24 0 0 1 276 764 36.13
รวม 1740 511 31 185 122 2589 5927 43.68
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 28 5 10 5 2 50 702 7.12
Infection and Exposure 835 14 0 0 0 849 3466 24.50
Mental Health and Mediation 124 18 31 9 15 197 5045 3.90
Process of work 154 36 1 3 5 199 3227 6.17
Lane (Ambulance) and Legal Issues 125 20 7 10 5 167 28796 0.58
Environment and Working Conditions 473 60 30 2 14 579 23352 2.48
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 168 37 3 8 13 229 9559 2.40
รวม 1907 190 82 37 54 2270 74147 3.06
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8791 6074 2447 146 29 2622 17487 14.99
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15807 13752 4942 361 46 5349 34908 15.32
Manpower, Management 1036 870 224 27 7 258 2164 11.92
Policy, Process of work & Operation 2872 2880 633 66 13 712 6464 11.01
Licensed & Professional certificate 640 537 390 39 17 446 1623 27.48
Economy 2799 4025 959 87 8 1054 7878 13.38
รวม 31945 28138 9595 726 120 10441 70524 14.80
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading