ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.5 (19/08/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

833

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 586 21 607
Specific Clinical Risk Incident 4 2 6
Personnel Safety Goals 65 0 65
Organization Safety Goals 143 12 155
รวม 798 35 833

5339

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 3580 215 3795
Specific Clinical Risk Incident 13 22 35
Personnel Safety Goals 491 40 531
Organization Safety Goals 449 83 532
รวม 4533 360 4893

1074286

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 748935 53700 802635
Specific Clinical Risk Incident 6350 5186 11536
Personnel Safety Goals 131658 4403 136061
Organization Safety Goals 104402 19209 123611
รวม 991345 82498 1073843
Incident Reports From March 2018 To November 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1891 742 51 49 49 2782 19691 14.13
Infection Prevention and Control 1874 745 1 0 27 2647 14081 18.80
Medication & Blood Safety 2666 426 12 56 11 3171 215352 1.47
Patient Care Processes 6285 1490 139 449 421 8784 113852 7.72
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1888 145 9 47 8 2097 40138 5.22
Emergency Response 3398 1382 166 1042 1432 7420 17253 43.01
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 917 245 8 80 253 1503 24117 6.23
รวม 18919 5175 386 1723 2201 28404 444484 6.39
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 171 60 9 9 21 270 680 39.71
Surgical diseases and procedure 96 71 2 7 14 190 338 56.21
Medical diseases and procedure 1004 271 19 92 82 1468 3126 46.96
Pediatric diseases and procedure 160 61 9 41 25 296 730 40.55
Orthopedic diseases and procedure 32 12 1 1 2 48 60 80.00
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 64 38 2 2 0 106 274 38.69
Dental diseases and procedure 246 26 0 1 0 273 746 36.60
รวม 1773 539 42 153 144 2651 5954 44.52
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 22 5 13 3 4 47 760 6.18
Infection and Exposure 889 13 0 0 0 902 3712 24.30
Mental Health and Mediation 111 21 39 9 9 189 5098 3.71
Process of work 153 41 0 3 6 203 3467 5.86
Lane (Ambulance) and Legal Issues 121 21 8 8 6 164 27956 0.59
Environment and Working Conditions 483 63 36 7 12 601 24153 2.49
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 189 41 6 8 21 265 10017 2.65
รวม 1968 205 102 38 58 2371 75163 3.15
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8575 5890 2650 181 34 2865 17330 16.53
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15382 13820 4937 374 65 5376 34578 15.55
Manpower, Management 985 914 251 25 4 280 2179 12.85
Policy, Process of work & Operation 2825 2734 684 76 11 771 6330 12.18
Licensed & Professional certificate 682 591 378 37 18 433 1706 25.38
Economy 2895 3807 1167 87 8 1262 7964 15.85
รวม 31344 27756 10067 780 140 10987 70087 15.68
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading