ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.5 (19/08/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

20

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 15 2 17
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 2 0 2
Organization Safety Goals 1 0 1
รวม 18 2 20

44523

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 28704 2144 30848
Specific Clinical Risk Incident 152 228 380
Personnel Safety Goals 5419 166 5585
Organization Safety Goals 4164 770 4934
รวม 38439 3308 41747

459268

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 320280 20789 341069
Specific Clinical Risk Incident 2825 1990 4815
Personnel Safety Goals 56241 1600 57841
Organization Safety Goals 45470 7301 52771
รวม 424816 31680 456496
Incident Reports From March 2018 To April 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1733 657 30 38 57 2515 18678 13.47
Infection Prevention and Control 2002 535 1 1 18 2557 14423 17.73
Medication & Blood Safety 2641 396 16 63 22 3138 220612 1.42
Patient Care Processes 6770 1509 136 433 359 9207 118297 7.78
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1868 148 4 35 11 2066 40094 5.15
Emergency Response 3174 1289 131 1005 1330 6929 17522 39.54
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1124 327 16 124 203 1794 25268 7.10
รวม 19312 4861 334 1699 2000 28206 454894 6.20
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 158 46 6 17 13 240 666 36.04
Surgical diseases and procedure 93 83 2 9 12 199 301 66.11
Medical diseases and procedure 1090 265 8 140 70 1573 3625 43.39
Pediatric diseases and procedure 146 69 3 36 17 271 840 32.26
Orthopedic diseases and procedure 19 13 2 1 2 37 51 72.55
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 59 25 1 0 2 87 237 36.71
Dental diseases and procedure 226 23 0 2 2 253 756 33.47
รวม 1791 524 22 205 118 2660 6476 41.07
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 42 10 7 4 2 65 716 9.08
Infection and Exposure 723 14 1 0 0 738 3182 23.19
Mental Health and Mediation 129 25 30 5 25 214 4430 4.83
Process of work 162 20 3 4 1 190 3221 5.90
Lane (Ambulance) and Legal Issues 119 18 8 14 3 162 30633 0.53
Environment and Working Conditions 493 59 31 5 9 597 23527 2.54
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 174 41 3 12 11 241 10202 2.36
รวม 1842 187 83 44 51 2207 75911 2.91
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8205 6492 2159 135 38 2332 17029 13.69
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 16227 14254 4555 400 47 5002 35483 14.10
Manpower, Management 1219 738 240 34 5 279 2236 12.48
Policy, Process of work & Operation 2690 3490 674 64 18 756 6936 10.90
Licensed & Professional certificate 596 558 402 31 11 444 1598 27.78
Economy 2787 4118 783 78 23 884 7789 11.35
รวม 31724 29650 8813 742 142 9697 71071 13.64
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading