ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.5 (19/08/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

88

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 33 3 36
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 44 0 44
Organization Safety Goals 6 2 8
รวม 83 5 88

69878

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 47717 3239 50956
Specific Clinical Risk Incident 323 302 625
Personnel Safety Goals 7984 230 8214
Organization Safety Goals 5989 1198 7187
รวม 62013 4969 66982

840608

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 584576 42377 626953
Specific Clinical Risk Incident 5080 4224 9304
Personnel Safety Goals 102916 3506 106422
Organization Safety Goals 79996 15041 95037
รวม 772568 65148 837716
Incident Reports From March 2018 To August 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1817 768 54 50 65 2754 19065 14.45
Infection Prevention and Control 2275 1497 0 0 63 3835 15413 24.88
Medication & Blood Safety 2535 313 12 37 27 2924 204628 1.43
Patient Care Processes 6267 1493 107 408 412 8687 111586 7.79
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1986 149 6 54 11 2206 38489 5.73
Emergency Response 3168 1324 161 998 1460 7111 16576 42.90
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1018 202 13 66 218 1517 25750 5.89
รวม 19066 5746 353 1613 2256 29034 431507 6.73
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 164 104 9 13 16 306 812 37.68
Surgical diseases and procedure 141 103 0 6 23 273 441 61.90
Medical diseases and procedure 1095 263 15 106 92 1571 3488 45.04
Pediatric diseases and procedure 209 58 4 44 23 338 711 47.54
Orthopedic diseases and procedure 28 13 2 1 4 48 59 81.36
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 62 33 1 2 0 98 199 49.25
Dental diseases and procedure 238 18 0 2 0 258 717 35.98
รวม 1937 592 31 174 158 2892 6427 45.00
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 22 6 15 4 4 51 717 7.11
Infection and Exposure 911 22 0 0 1 934 3793 24.62
Mental Health and Mediation 110 20 40 5 19 194 4688 4.14
Process of work 160 24 1 4 4 193 3447 5.60
Lane (Ambulance) and Legal Issues 109 18 13 5 7 152 27040 0.56
Environment and Working Conditions 498 55 29 13 11 606 23579 2.57
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 212 41 5 4 21 283 10659 2.66
รวม 2022 186 103 35 67 2413 73923 3.26
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7895 5448 2422 183 40 2645 15988 16.54
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15050 13377 4779 399 49 5227 33654 15.53
Manpower, Management 852 725 257 33 5 295 1872 15.76
Policy, Process of work & Operation 2801 3046 755 61 8 824 6671 12.35
Licensed & Professional certificate 696 611 329 32 7 368 1675 21.97
Economy 2675 2943 1232 76 8 1316 6934 18.98
รวม 29969 26150 9774 784 117 10675 66794 15.98
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading