ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.5 (19/08/2566)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

3104

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 2035 185 2220
Specific Clinical Risk Incident 29 10 39
Personnel Safety Goals 505 22 527
Organization Safety Goals 265 53 318
รวม 2834 270 3104

60239

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 41550 2495 44045
Specific Clinical Risk Incident 353 271 624
Personnel Safety Goals 7297 229 7526
Organization Safety Goals 5623 1010 6633
รวม 54823 4005 58828

379782

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 265836 16941 282777
Specific Clinical Risk Incident 2371 1626 3997
Personnel Safety Goals 46511 1301 47812
Organization Safety Goals 37655 6134 43789
รวม 352373 26002 378375
Incident Reports From March 2018 To March 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1793 688 31 40 52 2604 19530 13.33
Infection Prevention and Control 1979 532 2 0 19 2532 14276 17.74
Medication & Blood Safety 2717 433 17 84 20 3271 218554 1.50
Patient Care Processes 6855 1581 150 460 397 9443 119204 7.92
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1923 153 6 37 13 2132 40861 5.22
Emergency Response 3280 1373 145 1025 1367 7190 18073 39.78
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1134 334 16 139 222 1845 25160 7.33
รวม 19681 5094 367 1785 2090 29017 455658 6.37
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 173 47 5 15 15 255 646 39.47
Surgical diseases and procedure 104 79 2 10 14 209 300 69.67
Medical diseases and procedure 1024 268 12 131 67 1502 3525 42.61
Pediatric diseases and procedure 152 70 4 43 21 290 831 34.90
Orthopedic diseases and procedure 22 11 2 0 2 37 51 72.55
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 67 29 1 1 1 99 264 37.50
Dental diseases and procedure 245 24 0 2 1 272 765 35.56
รวม 1787 528 26 202 121 2664 6382 41.74
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 35 8 9 3 2 57 727 7.84
Infection and Exposure 768 14 1 0 0 783 3258 24.03
Mental Health and Mediation 115 23 34 7 23 202 4572 4.42
Process of work 166 39 3 4 4 216 3280 6.59
Lane (Ambulance) and Legal Issues 134 21 9 13 3 180 30372 0.59
Environment and Working Conditions 471 60 35 2 13 581 23692 2.45
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 166 44 2 14 11 237 10071 2.35
รวม 1855 209 93 43 56 2256 75972 2.97
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8669 6666 2332 145 35 2512 17847 14.08
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 16285 14504 4908 404 47 5359 36148 14.83
Manpower, Management 1152 793 226 36 7 269 2214 12.15
Policy, Process of work & Operation 2897 3352 697 64 17 778 7027 11.07
Licensed & Professional certificate 610 559 407 31 12 450 1619 27.79
Economy 2796 3951 860 85 23 968 7715 12.55
รวม 32409 29825 9430 765 141 10336 72570 14.24
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading