ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1273

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 914 53 967
Specific Clinical Risk Incident 9 12 21
Personnel Safety Goals 123 2 125
Organization Safety Goals 132 28 160
รวม 1178 95 1273

4660

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 899 65 964
Specific Clinical Risk Incident 4 10 14
Personnel Safety Goals 210 8 218
Organization Safety Goals 146 30 176
รวม 1259 113 1372

477932

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 330739 25176 355915
Specific Clinical Risk Incident 3033 2509 5542
Personnel Safety Goals 58790 2042 60832
Organization Safety Goals 43860 8502 52362
รวม 436422 38229 474651
Incident Reports From March 2018 To May 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1638 775 48 51 72 2584 18009 14.35
Infection Prevention and Control 2227 1506 2 0 57 3792 15754 24.07
Medication & Blood Safety 2573 363 10 43 26 3015 198831 1.52
Patient Care Processes 6278 1547 116 386 371 8698 106017 8.20
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 2002 154 7 50 18 2231 36116 6.18
Emergency Response 3266 1342 157 1053 1557 7375 17066 43.21
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1149 265 14 72 196 1696 27311 6.21
รวม 19133 5952 354 1655 2297 29391 419104 7.01
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 185 101 13 14 9 322 882 36.51
Surgical diseases and procedure 155 97 1 4 19 276 390 70.77
Medical diseases and procedure 1116 277 14 110 74 1591 3470 45.85
Pediatric diseases and procedure 226 67 5 37 16 351 718 48.89
Orthopedic diseases and procedure 25 7 1 1 3 37 58 63.79
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 56 17 0 4 0 77 163 47.24
Dental diseases and procedure 227 18 0 1 1 247 669 36.92
รวม 1990 584 34 171 122 2901 6350 45.69
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 24 6 13 4 3 50 663 7.54
Infection and Exposure 1028 33 0 0 1 1062 3839 27.66
Mental Health and Mediation 122 17 46 4 15 204 4284 4.76
Process of work 186 20 1 5 1 213 3470 6.14
Lane (Ambulance) and Legal Issues 113 19 17 10 8 167 26837 0.62
Environment and Working Conditions 459 47 23 15 11 555 21757 2.55
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 213 36 4 5 17 275 10604 2.59
รวม 2145 178 104 43 56 2526 71454 3.54
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7609 5007 2169 165 34 2368 14984 15.80
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 14065 11918 4319 377 48 4744 30727 15.44
Manpower, Management 799 510 246 43 5 294 1603 18.34
Policy, Process of work & Operation 2947 3293 911 58 9 978 7218 13.55
Licensed & Professional certificate 602 618 348 43 5 396 1616 24.50
Economy 2270 2151 924 294 14 1232 5653 21.79
รวม 28292 23497 8917 980 115 10012 61801 16.20
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading